Ugotovitve, stališča in pripombe k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1)

Društvo za zdravje naroda si vse skozi prizadeva za čim prejšnjo vzpostavitev kakovostnega, enakopravnega in zavarovancem prijaznega zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji, ki bo temeljil na korektnem obravnavanju bolnikov in bo dostopen vsem državljanom. Pri svojih predlogih se društvo opira tudi na znanja in izkušnje uspešnih tujih zdravstvenih sistemov, ki že vrsto let izjemno učinkovito delujejo v skrbi za bolnike. Zato je Društvo za zdravje naroda svoje ugotovitve, stališča in pripombe k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) podalo v predpisanem roku Ministrstvu za zdravje RS v roku javne obravnave predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Prepričani smo, da bo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dober samo v tem primeru, če bo rezultat najširše razprave vseh zainteresiranih državljank in državljanov Republike Slovenije. Zdravje je pomembna vrednota nas vseh. Bolezen se ne ozira niti na versko pripadnost niti na strankarsko prepričanje in usmeritve.

S strani pristojnega ministrstva smo prejeli odgovor, da bodo po končani javni razpravi (t.j. po 19.3.2017) pregledali vse pripombe ter nato povabili zaključene interesne skupine na pogovor o predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1). Upamo, da se bo to tudi uresničilo, in da bodo naši utemeljeni predlogi ter ugotovitve obravnavani in posledično tudi sprejeti v nov predlog ZZVZZ-1.

Ugotavljamo, da je bila velika večina zainteresirane javnosti in vseh drugih deležnikov javnega zdravstvenega sistema, kot so izvajalci zdravstvenih storitev in njihovih zbornic ter združenj s področja medicinske stroke, veliko število združenj pacientov, sindikati, delodajalci ter zavarovalnice, deloma pa tudi ZZZS v celoti izključeni iz sodelovanja pri pripravi celotnega paketa zakonov s področja zdravstvene reforme, vključno s tem osnutkom zakona, čeprav so vsi ti deležniki dajali številne pobude in zahteve za sodelovanje ter še posebej za organiziranje demokratičnega dialoga z Ministrstvom za zdravje RS. Na naše zahteve in prošnje smo večkrat dobili samo pavšalen odgovor ministrstva, da je v celotno pripravo nove zdravstvene zakonodaje vključeno veliko deležnikov izven ministrstva in da poteka stalno in intenzivno sodelovanje. Zato smo v naš predlog tudi napisali, da pozivamo Ministrstvo za zdravje RS, da takoj javno na spletu objavi vse pobude drugih deležnikov glede tega in drugih zakonov, ki so še v pripravi, kakor tudi zapise delovnih pogovorov s posameznimi deležniki, da bi širša javnost, Vlada RS in Državni zbor RS lahko ugotovila in ocenila verodostojnost in resničnost trditev Ministrstva za zdravje RS o ''velikem sodelovanju zainteresirane javnosti in stalnem dialogu z vsemi deležniki''. Za naše Društvo lahko ugotovimo, da smo poslali Ministrstvu za zdravje RS nekaj naših pobud, vendar nanje nismo dobili nobenega odgovora, še manj pa morebitnega povabila na pogovor, kljub priporočilu predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja.

Prepričani smo, da je priprava kakršnekoli zdravstvene reforme nesporno zapleten strokovni in politični proces, vendar kakršnakoli resna reforma lahko temelji samo na širokem družbenem sporazumu vseh ključnih deležnikov, ne pa zgolj in samo na politični odločitvi ministra za zdravje, Vlade RS in Državnega zbora RS. Seveda je možno pričakovati tudi takšno zgolj politično odločitev, toda odgovornost za vse posledice takšne samo politične, ne pa tudi strokovno dobro premišljene in na družbenem konsenzu temelječe reforme morata v celoti potem prevzeti ministrica za zdravje in ta Vlada RS. Poseben problem je tudi v tem, da je očitna namera sedanje ministrice za zdravje, da se predloženi in drugi predlogi zakonov s področja zdravstvene reforme sprejmejo praktično za vsako ceno tik pred izrekom mandata sedanje Vlade RS, njihovo izvajanje tako po finančni kot tudi organizacijski in strokovno-izvedbeni strani pa bo potem naloga in odgovornost nove Vlade RS.

Glede na navedene ugotovitve, stališča in pripombe Društva za zdravje naroda smo predlagali:
- da Vlada RS ne sprejme predlaganega osnutka zakona in podaljša vsaj za 3 mesece rok za njegovo dokončno pripravo;
- da Vlada RS organizira proces usklajevanja ključnih rešitev predloga tega zakona z vsemi ključnimi deležniki na tem področju;
- da se nov bistveno dopolnjen predlog zakona da potem v javno razpravo skupaj z drugimi predlogi zakonov glede zdravstvene reforme.

Povezava na dokument Ugotovitve, stališča in pripombe k predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1)

 
 Zadnje objave
 

26. 3. 2020 - Poziv Društva za zdravje naroda slovenski javnosti več