Statut

Krovni zakon, ki ureja ustanovitev in delovanje društva, je Zakon o društvih.

Društvo za zdravje naroda deluje skladno s statutom, temeljnim aktom društva, ki določa pravice in obveznosti organov in članov društva ter strukturo in ureditev društva.
 

Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih(Ur. l. RS, št. 61/2006, 58/2009, 39/2011, 64/2011-UPB2 in nad.)je ustanovni zbor v Ljubljani, dne 19. januarja, 2015 sprejel sklep o ustanovitvi društva "Društvo za zdravje naroda" in v ta namen sledeči

STATUT DRUŠTVA
"Društvo za zdravje naroda"

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

“Društvo za zdravje naroda” je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje z namenom angažiranja prebivalcev Slovenije vseh starosti,
- da se ti seznanjajo s svojimi pravicami kot bolniki,
-da seznanja članstvo v primerih sprejemanja novih zakonov iz področja zdravstva,
- da se aktivno vključuje ob javnih razpravah pri sprejemanju zakonodaje iz področja zdravstva,
- da se seznanja članstvo z novimi zakonskimi ukrepi na področju zdravstva in zdravstvene preventive.

2. člen

Ime društva je »Društvo za zdravje naroda«.
Sedež društva je Tbilisijska ulica 81, 1000 Ljubljana.
Znak društva je :
Žig društva je okrogle oblike s krožnim napisom: Društvo "Za zdravje Naroda", Ljubljana. V sredini je simbolni znak društva.

3. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.
Člane društva se obvešča:
- preko svoje internetne strani,
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
- preko društvenega strokovnega glasila,
- preko sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje ter druge organizirane dogodke vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za javnost delovanja društva je odgovoren predsednik društva.


4. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi in organizacijami v RS in tujini, ki delujejo na področju dejavnosti podobnega značaja.

5. člen


Društvo je pravna oseba zasebnega prava in bo po registraciji pri: Upravni enoti Ljubljana vpisana v register društev.
Društvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v RS.

6. člen

Društvo svoj namen in cilje uresničuje z naslednjimi nalogami oziroma dejavnostmi:
- je združenje z namenom angažiranja prebivalcev Slovenije vseh starosti, da se seznanjajo s pravicami bolnikov v primeru bolezni,
-da angažira članstvo in zainteresirane javnosti v primerih sprejemanja novih zakonov iz področja zdravstva,
- da aktivno vključuje članstvo v javnih razpravah ob sprejemanju zakonodaje iz področja zdravstva,
- da seznanja članstvo z zakonskimi ukrepi katerimi: veljavnimi ali predvidenimi na področju zdravstva in zdravstvene preventive,
- se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel zdravstvene stroke pri delovanju društva, organizira in izvaja socialno varstvene aktivnosti.
Cilji društva:
-da s pomočjo članov društva in preko izvoljenih organov društva vpliva na izboljšanje zdravstvenega sistema oz. sistemov varstva prebivalcev Slovenije,
- da s svojimi aktivnostmi in predlogi vpliva pri izboljševanju organizacije in financiranja zdravstvenih zavodov,
Svoj namen in cilje društvo uresničuje z naslednjimi nalogami oziroma dejavnostmi:
- z organizacijo zdravstvenih simpozijev,
- z izdajo glasila društva in informativnih biltenov,
- s pripravo in vzdrževanjem spletnih strani društva,
- z informiranjem članstva in širše javnosti o dejavnosti društva s konstruktivnimi mnenji in predlogi zdravstvenim organizacijam in državnim organom,

Društvo izvaja svojo dejavnost, ki je namenjena članom in nečlanom društva, na nepridobitni osnovi.

II. ČLANSTVO

7. člen

Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki je izrazila tako željo in je zainteresirana za ohranjanje nivoja zdravstvenih storitev ter je pripravljena aktivno sodelovati pri oblikovanju predlogov za izboljšanje zakonskih določil oziroma področne zakonodaje in zakonodaje, ki se navezuje na področno zakonodajo zdravstva in zdravstvenega varstva. Zainteresirana oseba v ta namen podpiše pristopno izjavo.
Pravna oseba je na občnem zboru zastopana po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane opravilno sposobna polnoletna oseba. Kdor želi postati član društva, mora svojo voljo izraziti pisno in se zavezati, da bo deloval v skladu s statutom društva in redno plačeval članarino, v kolikor je ta določena.
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.
Društvo ima redne in častne člane. Častnega člana društva izvoli občni zbor na predlog upravnega odbora.

8. člen

Pravice članov so:
- Da volijo in so voljeni v organe društva,
- Da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
- da uresničujejo svoje interese na področju delovanja društva,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov društva so:
- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe društva,
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
- da redno plačujejo članarino, katero določi Občni zbor društva,
- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za uspešno izvrševanje skupno dogovorjenih nalog,
- da prenašajo izkušnje in znanja na mlajše člane društva,
- da varujejo ugled društva.

9. člen

Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim odstopom,
- s prenehanjem na predlog upravnega odbora in sklepom občnega zbora društva,
- če član, kljub pisnemu opozorilu ne poravna članarine,
- s smrtjo.

Razlog za izključitev, ki jo mora potrditi občni zbor je tudi grobo kršenje pravil društva, delovanje v nasprotju s cilju in dejavnostjo društva, ali postopki, ki niso v skladu z veljavnimi predpisi.
Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

III. ORGANI DRUŠTVA

10. člen

ORGANI DRUŠTVA
- Občni zbor- skupščina,
- Upravni odbor,
- Nadzorni odbor.

11. člen

OBČNI ZBOR DRUŠTVA- SKUPŠČINA

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani.
Občni zbor je lahko rede ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevom1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega zbora članstva ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je sklican.

12. člen

O sklicu občnega zbora in dnevnemu redu morajo biti člani seznanjeni vsaj 14 dni pred sklicem. Člani društva morajo biti o sklicu pravočasno obveščeni: na spletni strani društva, preko e-pošte, člani, ki nimajo elektronskega naslova pa preko običajne pošte.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov.
Če se ob otvoritvi dela občnega zbora in ob določeni uri začetka občnega zbora ugotovi nesklepčnost, lahko občni zbor po preteku 30 minut nadaljuje z delom in veljavnim sprejemanjem sklepov ne glede na število prisotnih članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.
Volitve organov društva so tajne.
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

13. člen

Naloge občnega zbora članov:

- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema, spreminja statut in druge akte društva,
- sprejema program dela društva,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane UO, NO
- odloča o višini članarine,
- odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO ,
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
- odloča o drugih zahtevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva, ki so določeni s tem statutom,
- sklepa o prenehanju društva

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora članov.

O delu občnega zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

14. člen

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru članov.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru članov.

Upravni odbor šteje najmanj 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik, blagajnik in najmanj štirje izvoljeni člani.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.

15. člen

Naloge upravnega odbora so:
• sklicuje občni zbor članov,
• skrbi za izvrševanje programa dela društva,
• pripravlja predloge aktov društva,
• pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
• skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
• upravlja s premoženjem društva,
• ustanavlja in ukinja komisije društva,
• uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov.

16. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovico članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Kadar je za predlagani sklep glasovalo enako število članov Upravnega odbora, se za sprejeto odločitev, glas predsednika šteje dvojno.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

17. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.


18. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, vendar nimajo pravice odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

19. člen

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor članov za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru članov in upravnemu odboru.

20. člen

TAJNIK DRUŠTVA

Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor članov za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru članov.

IV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

21. člen

Viri dohodkov:
- članarina,
- darila, volila,
- dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
- prispevki sponzorjev,
- javna sredstva,
- drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

22. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru se vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun. Ta mora biti skladen z veljavnimi predpisi, ki urejajo delovanje društev/.

23. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ali pooblaščeni član upravnega odbora .

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Društvo bo finančno materialno poslovanje in poslovne knjige vodilo po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe.

Zunanji pogodbeni izvajalec (računovodski servis) je odgovoren za pravilno vodenje finančnega in materialnega poslovanja, skladno z veljavnimi predpisi. Za društvo lahko računovodske zadeve opravlja zunanji pogodbeni izvajalec (računovodski servis).

Društvo ima transakcijski račun pri pooblaščeni instituciji v Republiki Sloveniji.

24. člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva, skladno s predhodnim soglasjem predsednika upravnega odbora oziroma pooblaščenega člana upravnega odbora in prisotnostjo najmanj dveh članov upravnega odbora. .

25. člen

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora nad vrednostjo 500,00 EUR. Nepremično premoženje se lahko pridobi ali odtuji izključno na podlagi sklepa upravnega odbora. Društvo ne more sprejemati prezadolženega imetja.

25.a člen

Za poslovanje društva, člani ne odgovarjajo s svojim osebnim premoženjem.


26. člen

Društvo ima tudi častne člane.
Naziv častnega člana se lahko podeli fizični ali pravni osebi , ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva ali poseben ugled zaradi svojega delovanja na področjih delovanja društva, tako v Republiki Sloveniji ali v tujini.

27. člen


Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na občnih sejah zbora članov, vendar nimajo pravice odločanja.

V. ZAKLJUČNE DOLOČBE


28. člen


PRENEHANJE DRUŠTVA


Društvo lahko preneha in se izbriše iz registra društev:
po sklepu občnega zbora članov po samem zakonu.
Sklep o prenehanju društva sprejme občni zbor z večino prisotnih članov.
Sklep o prenehanju mora vsebovati:
imenovanje društva, zavoda, ustanove ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje preide na lokalno skupnost, na območju katere je društvo imelo svoj sedež. Neporabljena sredstva pridobljena iz proračuna se vrnejo proračunu. Premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko.

Ta statut je sprejel ustanovni zbor članov dne 19. 01. 2015 in velja takoj.

 

Ustanovitelji:

Darja Kuhar Kotnik

Dejan Bregar

Jožef Ivan Ocvirk

 

Predsednik: 

Jožef Ivan Ocvirk

 
 

Prenesi statut Društva za zdravje naroda